Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Augustus 2014
November 2014
Januari 2015
April 2015
Juni 2015
Edito
Overzicht huidige en toekomstige schenkingsrechten in Vlaanderen
Activering van het slapend patrimonium in Vlaanderen
Concrete Day 2015
Volg ons op LinkedIn
De nieuwe website “ huis houtskeletbouw “ van de FABA
Driejaarlijks Congres 2015
Charter der Woningbouwers bestaat 25 jaar
Het bevolkingsaantal en het aantal gezinnen blijven de volgende tientallen jaren stijgen !
Onderzoek naar opleidings- en aanwervingsbehoefte gemechaniseerde beroepen
Onderzoek contractvoorwaarden van grote opdrachtgevers uit de privésector
Een nieuwe Voorzitter voor de FABA
KMI-tabellen april 2015
Het nieuwe Ruwbouw & Algemene Aanneming tijdschrift is beschikbaar!
Gratis sessies over 2D- en 3D-machinebesturing voor uw bedrijf
Oktober 2015
Februari 2016
Oktober 2016
April 2017
 
Het bevolkingsaantal en het aantal gezinnen blijven de volgende tientallen jaren stijgen !

Volgens de vooruitzichten van het Federale Planbureau zal België in 2020 ongeveer 11,4 miljoen inwoners tellen, en in 2060 zou dit oplopen tot 13,1 miljoen. Het aantal huishoudens zal vanaf 2014 tot 2020 toenemen met 196.000 eenheden; tot 2060 zelfs met 1,1 miljoen. Deze evolutie heeft uiteraard zijn weerslag op de bouwactiviteit, want elk gezin moet een onderdak hebben.

De bevolkingsgroei is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+ 315.000 of 27 % tegen 2060), maar ook Vlaanderen (+ 907.000 of 14 %) en Wallonië (+ 722.000 of 20 %) kennen een aanzienlijke stijging. Het Planbureau stelt wel vast dat de bevolking steeds verder zal vergrijzen, vooral in Vlaanderen en Wallonië.

Een belangrijkere vaststelling is  vooral de prognose dat het aantal huishoudens blijft stijgen, want hoe meer huishoudens, des te meer wooneenheden nodig zijn om deze huishoudens onderdak te verschaffen. Het aantal leden in éénzelfde gezin wordt steeds kleiner, en dit is deels te verklaren door de vergrijzing, maar ook door het toenemend aantal personen op actieve leeftijd dat in kleiner gezinsverband gaat wonen (jongeren die uit vrije keuze alleen wonen, eenoudergezinnen na echtscheiding, gezinnen met gemiddeld minder kinderen). In Vlaanderen en Wallonië stijgt het aantal huishoudens sneller dan de bevolking, in Brussel is het net andersom (omdat hier – onder invloed  van de migratie – meer kinderen per gezin worden verwacht).

De groei van de bevolking blijft dus toenemen door een aanhoudend immigratiesaldo. Het aantal gezinnen blijft eveneens toenemen door gezinsverdunning : meer eenpersoonsgezinnen, meer eenoudergezinnen, meer alleenstaande bejaarden. Dit heeft grote gevolgen voor de bouwsector.

Volgens de gegevens van het planbureau is er tot 2040 nood aan zo’n 32.000 bijkomende wooneenheden per jaar. Daarnaast speelt het gegeven dat het huidige woningenbestand tegen 2050 veel energievriendelijker moet worden gemaakt. Het planbureau geeft hierbij 2 suggesties om dit te bereiken : enerzijds een grondige renovatie van de oudere woningen (gebouwd voor 2001), en anderzijds het slopen en heropbouwen van een gedeelte van het patrimonium waarvoor het economisch niet meer rendabel is om het te renoveren.

Het planbureau gaat ervan uit dat we tegen 2050 een klein miljoen bijkomende woningen zullen nodig hebben, en dat er tegelijk zo’n 1,6 miljoen oude woningen zullen moeten vervangen worden door nieuwbouw. Daarnaast is er ook nog de renovatie-activiteit die eveneens op hogere toeren moet gaan draaien. Concreet komt dit neer op zo’n 2,6 miljoen bijkomende woningen op 35 jaar, of zo’n 70.000 à 75.000 nieuwe woningen per jaar + een serieus toegenomen renovatie-activiteit. Dit alles is nodig om enerzijds woongelegenheid te verschaffen aan het toenemend aantal gezinnen en anderzijds om aan de strengere energie-eisen te voldoen.

Dit zijn zeker hoopgevende cijfers voor de residentiële bouwactiviteit. Vraag blijft of de gezinnen de kostprijs van deze nieuwe wooneenheden zullen kunnen betalen. Onze federatie blijft daarom ijveren voor ondersteunende overheidsmaatregelen om een eigen woning betaalbaar te houden voor alle burgers.

 

Print
 
      Disclaimer