Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Federatie Ontwikkelaars - Woningbouwers
Statuten Federatie Ontwikkelaars - Woningbouwers
Memorandum 2018
De verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering
Algemene aanneming
Groepering Houtskeletbouw
Algemene aannemers van zwembadbouwers
Niet-Residentiële sector
Publicaties
Event
Foto's
Agenda
Actualiteit
Extranet
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuten Federatie Ontwikkelaars - Woningbouwers

ONDERHANDSE AKTE TOT OPRICHTING EN VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE V.Z.W. FEDERATIE VAN ONTWIKKELAARS – WONINGBOUWERS

 OPRICHTING

 Tussen de ondergetekenden:

 1. Vzw FEDERATIE VAN ALGEMENE BOUWONDERNEMERS (0407.590.931), met zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 42, vertegenwoordigd door
 2. Vzw VERENIGING VAN ALGEMENE BOUWAANNEMERS VAN ANTWERPEN (0408.562.911), met zetel te 2000 Antwerpen, T. Van Rijswijckplaats 7 bus 2, vertegenwoordigd door
 3. Vzw CONFEDERATIE BOUW KEMPEN (0406.638.252) – afdeling ALGEMENE BOUWAANNEMERS, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 44,  vertegenwoordigd door
 4. Vzw CONFEDERATIE BOUW LEUVEN (0407.914.296) – afdeling ALGEMENE AANNEMERS, met zetel te Dreefstraat 8 - 3001 Heverlee, vertegenwoordigd door
 5. Vzw CONFEDERATIE BOUW LIMBURG (0407.037.041) – werkgroep ALGEMENE AANNEMERS LIMBURG, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34 A, vertegenwoordigd door
 6. Vzw VERENIGING VAN ALGEMENE AANNEMERS VAN OOST-VLAANDEREN (0409.675.441), met zetel te 9052 Zwijnaarde, Tramstraat 59, vertegenwoordigd door
 7. Vzw CONFEDERATIE BOUW WAASLAND (0410.990.087), – AFDELING ALGEMENE AANNEMERS, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kleine Laan 29, vertegenwoordigd door
 8. Vzw CONFEDERATIE BOUW WEST-VLAANDEREN, AFDELING ALGEMENE AANNEMERS (0408.624.079), met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 389A, vertegenwoordigd door
 9. Vzw BRABANTS VERBOND DES ALGEMENE AANNEMERS (0407.587.862), met zetel te Aarlenstraat 92 - 1040 Brussel, vertegenwoordigd door
 10. Vzw ASSOCIATION DU BRABANT WALLON DES ENTREPRENEURS GENERAUX DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES (0407.694.661), met zetel te 1420 Braine-l'Alleud, Rue des Croix du Feu 5, vertegenwoordigd door
 11. Vzw ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI (0408.772.351), Union professionnelle, met zetel te 6000 Charleroi, Boulevard Audent 25, vertegenwoordigd door
 12. Vzw ASSOCIATION ROYALE DES ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX DU CENTRE (0408.965.658), met zetel te 7070 Le Roeulx, Faubourg de Binche 33, vertegenwoordigd door
 13. Vzw ASSOCIATON ROYALE DES ENTREPRENEURS, ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ARRONDISSEMENTS DE MONS-ATH (0410.291.885), met zetel te 7000 Mons, Rue de la Réunion 2, vertegenwoordigd door
 14. Vzw CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION - HAINAUT OCCIDENTAL / ENTREPRENEURS GENERAUX (0410.786.486), met zetel te Tournai, Espace Wallonie Picarde, Rue du Follet, 10/110, vertegenwoordigd door
 15. Vzw ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS GENERAUX DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES DU PAYS DE LIEGE (0410.079.376), met zetel te 4000 Liège, Galerie de la Sauvenière 5, vertegenwoordigd door
 16. Vzw ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS GENERAUX DE CONSTRUCTION DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS (0407.711.487), met zetel te 4800 Verviers, Rue du Palais 25-27, vertegenwoordigd door
 17. Vzw CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION - CHAMBRE PATRONALE DE LA CONSTRUCTION DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (0407.710.794) - section des "ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX", met zetel te 6800 Libramont – Chevigny, Rue Fleurie 2,  vertegenwoordigd door
 18. Vzw ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS GENERAUX DE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA PROVINCE DE NAMUR (0410.324.747),, met zetel te 5100 Jambes, Av. Prince de Liège, 91/13, vertegenwoordigd door

 werd op 23 november 2011 unaniem besloten tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten luiden als volgt:

 

 

TITEL I : BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1

 De vereniging draagt de naam “Federatie van Ontwikkelaars –  Woningbouwers”, vereniging zonder winstoogmerk.

 Artikel 2

 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42 in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de activiteiten van aannemers actief in de sector van de woningbouw te bevorderen en de positie van deze bedrijven te versterken door ervaringsuitwisseling, kennisontwikkeling, dienstverlening en belangenbehartiging. Zij stelt zich tevens tot doel de nauwe samenwerking tussen beroepsfederaties verbonden via de Nationale Confederatie Bouw te bevorderen en te streven naar clustervorming binnen de sector van de ruwbouwactiviteiten.

De vereniging tracht het in het eerste lid omschreven doel onder meer te bereiken door:

-       Gerichte informatiecampagnes naar het grote publiek ten einde het imago van de sector te versterken;

-       Actief haar medewerking te verlenen aan door de Confederatie Bouw, de Gewestelijke en de lokale Confederaties opgezette projecten en activiteiten voor zover deze de sector van de woningbouw ten goede komen;

 Meer algemeen kan zij alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.

 De vereniging kan in ondergeschikte orde ook handelsdaden stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het in het eerste lid omschreven doel en voor zover de winst wordt gebruikt om dit doel te bereiken.

 Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en de instandhouding van de onroerende goederen die eigendom zijn of worden van de vereniging, in overeenstemming met het hogere doel waarvoor zij is opgericht.

 Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 TITEL II :  LIDMAATSCHAP

 Artikel 5

 De vereniging bestaat uit vaste leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de vaste leden.

 

Artikel 6

 Het aantal vaste leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste vaste leden.

 Tot de vereniging kan als vast lid toetreden elke natuurlijke- of rechtpersoon, actief in de sector van de woningbouw en aangesloten bij een vereniging en/of afdeling van algemene aannemersbedrijven, al dan niet opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstbejag, binnen een lokale Confederatie.

 Enkel bouwbedrijven actief in de sector van de woningbouw kunnen als lid worden aanvaard. De activiteiten van deze 'ontwikkelaars – woningbouwers' zijn een combinatie van de ontwikkeling, het effectief bouwen en het verkopen van woonunits.

 De aanvragen tot lidmaatschap dienen schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur te worden gericht.

 De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement van de vereniging. De leden verbinden zich er toe deze na te leven en geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.

 Artikel 7

 De vaste leden van de vereniging zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage mag niet meer bedragen dan de door het Federaal Comité van de Federatie van Algemene Bouwaannemers vastgestelde limiet voor de lidmaatschapsbijdragen.

 De oprichters van de vereniging zijn vrijgesteld van de betaling van een lidmaatschapsbijdrage.

 Artikel 8

 Het lidmaatschap van de vaste leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid in geval het een natuurlijke persoon betreft of bij ontbinding of faillissement in geval het om een rechtspersoon gaat.

 Het lidmaatschap eindigt eveneens indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van twee derden der stemmen of indien bij aangetekend schrijven ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Het ontslag ingediend tijdens het dienstjaar zal slechts uitwerking hebben op het einde van het betreffende dienstjaar.

 De lidmaatschapsrechten van de vaste leden die hun bijdrage voor het lopende jaar niet hebben betaald binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn worden opgeschort na een schriftelijke aanmaning. Wanneer de bijdrage niet binnen de in de aanmaning gestelde termijn wordt betaald, worden zij geacht ontslagnemend te zijn.

 Artikel 9

 De uittredende, ontslagnemende of ontslagen leden, alsook hun erfgenamen of de erfgenamen van de overleden leden verzaken aan elke vermogensrechtelijke aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de eventueel door hen zelf of door hun rechtsvoorgangers uitgekeerde bedragen terugvorderen.

 

TITEL III : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden.

Behoudens de plaatselijke verenigingen van de FABA (stichtende leden 2 tot en met 18) beschikt elk lid over één stem. Het stemgewicht van de voornoemde plaatselijke verenigingen wordt toegekend op provinciaal niveau, waarbij elke provincie over vier stemmen beschikt. De provincies Vlaams Brabant, Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden hierbij als één provincie beschouwd.

Artikel 11

 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
 3. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
 6. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 7. het uitsluiten van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Artikel 12

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de algemene vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd of bij ontstentenis van een ondervoorzitter, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 13

§ 1. Elk jaar worden minstens twee gewone algemene vergadering gehouden, in de loop van het eerste trimester van elk jaar voor het goedkeuren van de rekeningen; in de loop van het derde trimester voor de goedkeuring van de begroting van het volgend jaar.

§ 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de vaste leden daarom verzoekt. In dit laatste geval dient de raad van bestuur binnen de maand gevolg te geven aan het verzoekschrift.

§ 3. De leden worden, naar hun keuze, door middel van een gewone brief of per email opgeroepen tot de algemene vergadering door de raad van bestuur. De oproepingsbrief dient de leden tenminste acht dagen voor de vergadering te bereiken.

§ 4. De algemene vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

§ 5. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt voorgesteld door de voorzitter, maar één twintigste van de leden heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.

Artikel 14

§ 1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen tenzij:

1° over de aangelegenheden opgesomd in artikel 11 sub 1, 6, 7 en 8. De algemene vergadering kan hierover slechts geldig beraadslagen mits inachtneming van de in de artikelen 8, 12, 20 en 26 quater van de wet van 27 juni 1921 bepaalde formaliteiten en meerderheden.

2° over de aanpassing van bepaalde in het huishoudelijk reglement opgenomen bepalingen: De wijziging van bepaalde in het huishoudelijk reglement opgesomde artikelen vereist de inachtneming van dezelfde formaliteiten en meerderheden als voor een wijziging van het doel van de vereniging.  

§ 2. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander vast lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot 3.

§ 3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.

 Artikel 15

 

De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Elk vast lid van de vereniging ontvangt een afschrift van de notulen.

 TITEL IV : BESTUUR

 Artikel 16

 De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal acht bestuurders.

 De bestuurders handelen als college. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

 Artikel 17

 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van drie jaar doch zijn ten alle tijde afzetbaar.

 Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

 Indien een bestuursmandaat voortijdig eindigt door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting wordt door de algemene vergadering in de vervanging voorzien. Zolang niet in de vervanging is voorzien oefenen de overige bestuurders de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende tijd van het vrijgekomen mandaat.

 Artikel 18

 De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

 Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd of bij ontstentenis van een ondervoorzitter, dan wordt de raad voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 Het voorzitterschap van de raad mag door dezelfde persoon slechts gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren worden waargenomen tenzij de raad met een meerderheid van drie vierde der uitgebrachte stemmen zou beslissen om zijn mandaat te verlengen met een opvolgende nieuwe termijn van drie jaar.

 Artikel 19

 § 1. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

 Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

 De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, (…).

 De raad van bestuur treedt op als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

 § 2. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 § 3. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Artikel 20

 De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter.

 De oproepingsbrief wordt tenminste acht dagen voor de vergadering schriftelijk aan alle bestuurders per post of per e-mail verzonden. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

 De oproepingsbrief bevat eveneens de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter.

 Artikel 21

 § 1. De raad kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden.

 § 2 De raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

 § 3 Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter niet over meer dan een volmacht beschikken.

 § 4 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan per brief of per email meegedeeld worden. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

 § 5 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter en worden bijgehouden op de zetel van de vereniging.

 Aan de bestuurders wordt een kopie van de notulen overgemaakt samen met de uitnodiging voor de volgende raad van bestuur. Uittreksels en afschriften van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter.

 Artikel 22

 § 1 Er wordt een directiecomité samengesteld dat met het dagelijks bestuur van de vereniging is belast.

 De aanduiding van de leden van het directiecomité wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 § 2 Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur in de betekenis die de rechtspraak aan deze term geeft en het stellen van elke vertegenwoordigingshandeling die op dat dagelijks bestuur betrekking heeft.

 Onder dagelijks bestuur worden onder meer begrepen de lopende zaken, personeelszaken,  dagelijkse briefwisseling en de dagelijkse financiële verrichtingen met de financiële instellingen. Het directiecomité is tevens bevoegd de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren en in het bijzonder het mandaat ad litem te verstrekken aan een advocaat in gerechtelijke acties als eiser of verweerder.

 § 3 Het comité stelt de raad van bestuur nuttige of noodzakelijke initiatieven voor, voert de opdrachten van de raad van bestuur uit en houdt toezicht op de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

 Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

 Het directiecomité beslist als college en vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen.

 § 4 Alle akten van dagelijks bestuur waardoor de vereniging verbonden wordt, worden, behoudens bijzondere volmacht ondertekend door twee leden van het directiecomité.

 Artikel 23

 De raad van bestuur kan een directeur aanstellen dewelke binnen de krijtlijnen vastgelegd door de raad en het directiecomité wordt belast met  de dagelijkse leiding van de organisatie.

 TITEL V : BEGROTING EN REKENINGEN

 Artikel 24

 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

 De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

 Artikel 25

 Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vzw-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

 De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

 De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

 TITEL VI : ONTBINDING EN VEREFFENING

 Artikel 26

 De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden, ontbinding  of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden.

 De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 bepaalde, door een gerechtelijke beslissing of door intrede van de ontbindende voorwaarde.

 Artikel 27

 Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

 Artikel 28

 

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig, gerechtelijk of door intrede van de voorwaarde, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen te bestemmen ten voordele van de vzw Confederatie Bouw.

 Indien de vzw Confederatie Bouw op het moment van bestemming van het netto actief vermogen niet meer blijkt te bestaan of indien zij de bestemming niet aanvaardt zal een bestemming gegeven worden aan het vermogen die zoveel mogelijk aanleunt bij de doelstellingen en de geledingen van de Confederatie Bouw.

 De bestemming mag worden bepaald door de vereffenaar indien het door hem vastgestelde netto-actief vermogen niet meer bedraagt dan € 25.000. Indien dit bedrag overschreden is, wordt de bestemming bepaald door de algemene vergadering die daartoe door de vereffenaar wordt bijeengeroepen.

 De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan in het bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief dewelke ten laatste tien dagen voor de vergadering dient toe te komen bij de leden.

 De vereffenaar kan één of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aangeven in de oproepingsbrief. Alle vaste leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de ter vergadering aanwezige leden bij twee derde meerderheid goedgekeurd wordt.

 Zijn niet alle leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op deze tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, welk het getal der aanwezige leden ook zij.

 

 

TITEL VII : SLOTBEPALINGEN.

 

Artikel 29

 Bij de oprichting van de vereniging werd een huishoudelijk reglement opgemaakt, waarvan de bepalingen niet kunnen worden gewijzigd dan mits inachtneming van de in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 voor een doelwijziging bepaalde formaliteiten en meerderheden. De raad van bestuur kan dit huishoudelijk reglement verder aanvullen en deze aanvullingen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering. De aanvaarding of wijziging van deze aanvullingen aan het huishoudelijke reglement moet met twee derde van de op de vergadering aanwezige stemmen te gebeuren. Het huishoudelijke reglement regelt de punten die niet geregeld werden in deze statuten.

 Artikel 30

 Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.

 

 

Print
 
      Disclaimer