FABA: als bouwen een passie is…

De Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), een Koninklijke vereniging opgericht in 1881, groepeert 15 lokale verenigingen en verenigt ongeveer 5.000 ruwbouw- en algemene bouwaannemers.

De FABA is een organisatie binnen de Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming” van de Confederatie Bouw. Aldus beoogt de FABA alle federaties te kunnen verwelkomen, alsook de beroepsorganisaties en de bedrijven die actief zijn in de ruwbouw, in de afbraak en de ontmanteling, in de sanering en recyclage, in de beton- en funderingstechnieken, in de infrastructuurwerken, in de spoorwegwerken, in de industriële en residentiële bouw; algemene bouwaannemers, onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaars-bouwheren en promotors van woningen.

De Cluster “Ruwbouw en Algemene Bouwaanneming – FABA” staat ook in voor het secretariaat van het vrijwillig collectief keurmerk BENOR.

De opdracht van de Federatie bestaat erin om het beroep van ruwbouw- en algemene bouwaannemer op alle vlakken en op alle mogelijke manieren te verdedigen en te promoten. Het Bestuurscomité van de FABA is altijd samengesteld uit zes aannemers die tot elk van de drie Gewesten van het land behoren, terwijl de verschillende segmenten van de Cluster automatisch over een zetel binnen de Raad van Bestuur en het Federaal Comité van de FABA beschikken.

Als politiek neutrale organisatie die werkzaam is in heel België heeft de FABA tot doel om enerzijds de ondernemingen op sectoraal of subsectoraal niveau te verenigen en om anderzijds de beroepssolidariteit tussen de leden te onderhouden en te versterken. Bovendien treedt de Federatie voortdurend op om haar beroepen op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak te beschermen en te verdedigen. Vandaar dat de Federatie contacten onderhoudt met de overheden, de vakbonden en de beroepsorganisaties van het bouwbedrijf.

De complexe federale en gewestelijke wetgevingen van ons land maken dat het steeds noodzakelijker wordt om deze contacten te versterken. De FABA streeft onophoudelijk naar een vereenvoudiging van de wettelijke verplichtingen voor zijn leden.

De medewerkers van de FABA zijn actief in een hele reeks raden en commissies waarbinnen ze, vaak als mandatarissen, de belangen van de sector verdedigen. De FABA is aldus aanwezig in het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124). In deze hoedanigheid speelt de Federatie een belangrijke rol in de tweejaarlijkse onderhandelingen met betrekking tot het sluiten van de CAO’s.

De specialisten van de FABA staan de leden bij inzake het dagelijks beheer van hun bedrijf, onder meer aan de hand van adviezen die zij verstrekken met betrekking tot economische, sociale, juridische, fiscale, technische of het milieu aanbelangende vragen.