Statuten

STATUTEN VAN DE FEDERATIE VAN ALGEMENE BOUWAANNEMERS

Kunstlaan 20

1000 BRUSSEL

Identificatienummer : 2563/50
Ondernemingsnummer : 0407590931

HOOFDSTUK I : BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUURTIJD

 

Artikel 1:

De benaming van de vereniging is «Federatie van Algemene Bouwaannemers, Koninklijke Maatschappij, vzw», afgekort: «FABA»; in het Frans: «Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction, Société Royale, asbl», afgekort: «FEGC».

Hierna wordt zij de “De Federatie” genoemd.

 

Artikel 2:

De maatschappelijke zetel van de Federatie is gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 20, in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Bij beslissing van het Federaal Comité kan hij worden overgebracht naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Artikel 3:

De Federatie heeft tot doel:

1) de organisatie en de promotie van het algemeen aannemingsbedrijf te verwezenlijken in een brede geest van samenwerking, met de bezorgdheid de beroepsbelangen te verdedigen, in overeenstemming met de eisen van het algemeen belang;

2) haar leden ten dienste te staan en dit op eender welk gebied (juridisch, economisch, administratief en sociaal);

3) de verstandhouding, de samenwerking en de “networking” tussen haar leden te bevorderen;

4) haar leden permanent documentatie te verschaffen over alle juridische, economische, administratieve, fiscale en sociale kwesties van algemene aard;

5) de algemene aannemingsbedrijven, evenals de leden die instemmen met deze statuten, te vertegenwoordigen ondermeer op het niveau van de Confederatie Bouw;

6) ten aanzien van de overheid, de algemene belangen van al haar leden officieel te vertegenwoordigen en te promoten op juridisch, economisch, administratief, sociaal en fiscaal gebied;

7) zowel aan de federale, de gewestelijke als aan de gemeenschapsregeringen alle nuttige maatregelen voor te stellen ten einde, in het kader van het algemeen belang, de rationele ontwikkeling te verzekeren van de economische bedrijvigheid van de algemene aannemingsbedrijven;

8) alle parafederale stichtingen te bevorderen en te beschermen die kunnen bijdragen tot een betere werking van het algemeen aannemingsbedrijf en het welzijn van het personeel;

9) bij het groot publiek op allerlei manieren proberen te promoten dat een beroep wordt gedaan op een algemeen aannemingsbedrijf.

 

Artikel 4:

De duur van de Federatie is onbeperkt.

 

HOOFDSTUK II: LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING

 

Artikel 5:

Het minimum aantal leden is gelijk aan drie.

Zijn leden van de Federatie:

– de verenigingen en/of afdelingen van algemene aannemersbedrijven, al dan niet opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstbejag, binnen één of meerdere lokale confederaties;
– de beroepsfederaties of unies waarvan de leden instemmen met de huidige statuten.

 

Artikel 6:

De toetredingsaanvraag wordt schriftelijk aan de Federatie gericht. Na onderzoek door de Raad van Bestuur wordt deze aanvraag ter stemming voorgelegd aan het Federaal Comité. Deze doet uitspraak met een meerderheid van twee derden van de stemmen.

De hoedanigheid van lid vervalt door ontslag of uitsluiting.

De uitsluiting kan enkel uitgesproken worden door een tot dat doel opgeroepen bijzonder Federaal Comité en dit bij een meerderheid van twee derden van de stemmen. Op deze vergadering moet twee derden van de leden aanwezig zijn.

Ontslagnemende of uitgesloten leden, alsook hun individuele aangeslotenen verliezen alle rechten op de gestorte bijdragen en op het sociaal vermogen van de Federatie.

Het ontslag ingediend tijdens het dienstjaar, neemt slechts een aanvang op het einde van dit dienstjaar en wordt slechts verleend na de aanzuivering van de verschuldigde bijdragen.

De leden verbinden zich ertoe hun statuten in overeenstemming te brengen met die van de Federatie.

 

HOOFDSTUK III: ORGANEN VAN DE FEDERATIE, WIJZE VAN VERTEGENWOORDIGING EN MACHTEN – TERMIJN VAN DE MANDATEN

 

1. Federaal Comité

 

Artikel 7:

De algemene vergadering van de Federatie, genoemd Federaal Comité, is samengesteld uit:

– de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de drie leden van het Bestuurscomité gekozen onder de leden van het Federaal Comité op voorstel van het Federaal Comité;
– een ambtshalve afgevaardigde van elke beroepsfederatie of unie zoals beoogd door artikel 5;
– uit zestig afgevaardigden afkomstig uit de verenigingen en/of afdelingen gegroepeerd op provinciale basis. Wat betreft de toepassing van dit artikel 7, wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijkgesteld met een provincie.

Deze zestig mandaten worden ingevuld in verhouding tot de economische belangrijkheid van elke provincie. De wijze van toekenning van deze zetels wordt bepaald in het huishoudelijk reglement.

De duur van het mandaat van de afgevaardigden in het Federaal Comité bedraagt één jaar en kan worden hernieuwd.

De voorzitter wordt door het Federaal Comité gekozen al dan niet onder zijn leden. In het eerste geval wordt de afgevaardigde die tot voorzitter werd verkozen, vervangen door een afgevaardigde van dezelfde vereniging en/of afdeling.

De ondervoorzitters en de drie andere leden van het Bestuurscomité worden door het Federaal Comité uit eigen midden gekozen. Zij worden elk vervangen door een afgevaardigde van hun respectievelijke vereniging.

De voordracht van de kandidaten voor het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap gebeurt schriftelijk door minstens tien afgevaardigden en uiterlijk acht dagen vóór de statutaire algemene vergadering.

De mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en van verkozen lid van het Bestuurscomité zijn geldig voor één jaar en tweemaal hernieuwbaar.

De federale voorzitter zit de vergadering voor.

In zijn afwezigheid, wordt het Federaal Comité voorgezeten door de oudste van de ondervoorzitters. In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitters, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste afgevaardigde bij het Federaal Comité.

Het verlies van het mandaat van voorzitter, van ondervoorzitter en van afgevaardigde bij het Federaal Comité brengt ipso facto het verlies mee van de andere mandaten in de organen van de Federatie. Al deze mandaten vervallen eveneens bij ontslag, overlijden of uitsluiting.

De vrijgekomen mandaten geven aanleiding tot verkiezing.

 

Artikel 8:

Het Federaal Comité heeft als opdracht de oriëntering van de activiteiten van de Federatie vast te stellen en haar algemeen beleid te bepalen. Het Federaal Comité is eveneens bevoegd om te beslissen over om het even welk punt dat hem wordt voorgelegd.

Het Federaal Comité komt in principe vier maal per jaar bijeen (de eerste woensdag van de maanden maart, juni, september en december van elk jaar of op de volgende woensdag, indien de eerste woensdag een feestdag is).

Het Federaal Comité komt verplicht bijeen in een statutaire algemene vergadering op de eerste woensdag van de maand maart.

Een besluit van het Federaal Comité is in elk geval vereist voor:

1) de wijziging van de statuten;
2) de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3) de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5) de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekeningen;
6) de ontbinding van de vereniging;
7) de uitsluiting van een lid;
8) de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9) alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Behalve deze statutaire algemene vergadering kunnen de vergaderingen van het Federaal Comité buiten de zetel van de Federatie plaatshebben.

Het Federaal Comité dat in december plaatsheeft, keurt de begroting voor het volgend dienstjaar goed, zoals die aan hem werd voorgesteld door de Raad van Bestuur en stelt de bijdragevoet vast van het volgend dienstjaar.

Het Federaal Comité kan, na oproeping en na vaststelling van de agenda door de Raad van Bestuur, of op verzoek van minstens tien afgevaardigden, een buitengewone algemene vergadering laten bijeenkomen.

De leden worden door middel van een gewoon of elektronisch schrijven opgeroepen tot het Federaal Comité. De oproeping dient de leden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering te bereiken.

Het Federaal Comité wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproeping.

Elk lid kan een bepaald punt op de agenda laten plaatsen, bij schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter, minstens acht dagen vóór de vergadering.

Nochtans, zal elke aangelegenheid van bijzonder dringende aard, en voor zover de vergadering het bij twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden beslist, ten laatste bij de opening van de zitting ter bespreking mogen worden voorgelegd.

Alle beslissingen die geldig zijn genomen door het Federaal Comité hebben een bindend karakter voor alle leden.

Gevallen van niet-naleving van deze beslissingen worden door het Bestuurscomité aan de Scheidsrechterlijke Commissie onderworpen, die bevoegd is sancties uit te spreken. Deze sancties kunnen bestaan uit een blaam en/of een geldboete die niet hoger mag zijn dan 2.500 €, of de uitsluiting, waartoe zal worden besloten door het Federaal Comité overeenkomstig artikel 6 van de statuten.

De directeur vervult op het Federaal Comité de functie van verslaggever en woont de besprekingen bij met adviserende stem.

De directeur is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Federaal Comité.

De beslissingen van het Federaal Comité worden opgenomen in de notulen die aan al de leden ter kennis worden gebracht en die door elke belanghebbende kunnen worden geraadpleegd op de zetel van de vereniging.

 

Artikel 9:

Behoudens tegenstrijdige bepalingen van de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement, worden de beslissingen in het Federaal Comité genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

2. Raad van Bestuur

 

Artikel 10:

De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

– de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de drie leden van het Bestuurscomité gekozen onder de leden van het Federaal Comité op voorstel van de voorzitter;
– één afgevaardigde per beroepsfederatie of unie beoogd door artikel 5;
– 11 leden verkozen onder de afgevaardigden van de verenigingen en/of afdelingen van algemene aannemers zoals beoogd door artikel 5 en gegroepeerd op provinciale basis, met dien verstande dat iedere provincie door ten minste één afgevaardigde wordt vertegenwoordigd. Wat betreft de toepassing van dit artikel 10, wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijkgesteld met een provincie.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bestuursbevoegdheid voor het beheer van de belangen van de Federatie, rekening houdend met de statuten en de richtlijnen van het Federaal Comité.

 

Artikel 11:

De Raad van Bestuur vergadert in principe 4 maal per jaar, na oproeping en na vaststelling van de agenda door het Bestuurscomité of op verzoek van minstens vijf bestuursleden.

Tijdens de maand februari van elk dienstjaar onderzoekt de Raad van Bestuur de jaarrekeningen van het afgelopen dienstjaar en legt deze voor aan de statutaire algemene vergadering.

De Raad van Bestuur die in november wordt gehouden onderzoekt de begroting voor het volgende dienstjaar; zij wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Federaal Comité dat tijdens de daaropvolgende maand plaatsheeft.

De beslissingen mogen slechts betrekking hebben op de in de agenda vastgestelde punten.

Elke bestuurder mag een bepaald punt op de agenda laten plaatsen bij schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter, minstens acht dagen vóór de vergadering.

Nochtans zal elke aangelegenheid van bijzonder dringende aard, en voor zover de vergadering het bij twee derden meerderheid van de stemmen beslist, ten laatste bij de opening der zitting ter bespreking mogen worden voorgelegd.

De directeur vervult de functie van verslaggever bij de Raad van Bestuur. Hij woont de besprekingen bij met adviserende stem. Hij is met de uitvoering van de getroffen beslissingen belast.

3. Bestuurscomité

 

Artikel 12:

Het Bestuurscomité bestaat uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de drie afgevaardigden gekozen onder de leden van het Federaal Comité op voorstel van de voorzitter.

De ondervoorzitters moeten zo worden gekozen dat zij samen met de voorzitter respectievelijk Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen.

Binnen het Bestuurscomité wordt de pariteit Nederlands- en Franstalig nagestreefd.

De hoedanigheid van lid van het Bestuurscomité is onverenigbaar met de uitoefening van de functie van voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf en van voorzitter van een Gewestconfederatie Bouw.

Het Bestuurscomité is belast met het dagelijks bestuur van de Federatie en voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit.

Het Bestuurscomité brengt geregeld verslag uit bij de Raad van Bestuur over zijn activiteiten en legt hem alle nuttige voorstellen voor. Het Bestuurscomité roept de Raad van Bestuur bijeen en stelt de agenda op van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Federaal Comité.

De voorzitter, of één van de twee ondervoorzitters, in geval van een bijzondere volmacht door de voorzitter, vertegenwoordigt de Federatie bij het verlijden of ondertekenen van authentieke en onderhandse akten.

In rechte wordt de Federatie vertegenwoordigd door de voorzitter.

 

Artikel 13:

Het Bestuurscomité vergadert in principe maandelijks en zo dikwijls als nuttig wordt geacht voor de goede gang van zaken, na bijeenroeping door de voorzitter.

Elke aangelegenheid kan op de agenda worden gebracht op voorafgaand, tot de voorzitter gericht, schriftelijk verzoek van een lid, minstens acht dagen voor de vergadering.

De directeur vervult de functie van verslaggever bij het Bestuurscomité. Hij woont de besprekingen bij met adviserende stem. Hij is met de uitvoering van de getroffen beslissingen belast.

 

Artikel 14:

De mandaten die binnen de verschillende organen van de Federatie worden verleend, zijn onbezoldigd. De verplaatsing- en verblijfkosten, veroorzaakt door de functies van de leden van de Raad van Bestuur en van het Bestuurcomité en andere officiële missies, zullen door de Federatie worden terugbetaald op basis van bewijsstukken.

4. College der Commissarissen

 

Artikel 15:

Het College der Commissarissen is samengesteld uit twee commissarissen verkozen door het Federaal Comité.

De duur van het mandaat van commissaris is één jaar en hernieuwbaar.

Het College is verplicht zich in zijn taak door een onafhankelijk accountant, naar keuze, te doen bijstaan.

5. Scheidsrechterlijke Commissie

 

Artikel 16:

Een Scheidsrechterlijke Commissie van vijf leden, fysieke personen wordt opgericht. De leden van de Scheidsrechterlijke Commissie worden op de statutaire algemene vergadering gekozen.

De duur van het mandaat van lid van de Scheidsrechterlijke Commissie is één jaar en hernieuwbaar.

De kandidaturen moeten door ten minste vijf afgevaardigden schriftelijk bij de Raad van Bestuur worden ingediend acht dagen vóór de statutaire algemene vergadering.

Kunnen alleen worden voorgesteld, kandidaten die de leeftijd van veertig jaar hebben bereikt en die minstens gedurende tien jaar eervol bestuursfuncties hebben uitgeoefend binnen een lid van de Federatie.

6. Leeftijdsgrens

 

Artikel 17:

Voor de uitoefening van actieve mandaten geldt de leeftijdsgrens van zeventig jaar.

Deze mandaten kunnen worden uitgeoefend tot en met de statutaire algemene vergadering in de maand maart volgend op de datum waarop de betrokkene de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

Worden beschouwd als actieve mandaten, de functie van voorzitter, ondervoorzitter, lid van het Bestuurscomité, bestuurder, lid van het Federaal Comité, lid van het College van Commissarissen en lid van de Scheidsrechterlijke Commissie.

7. De erefuncties

 

Artikel 18:

1) Het honorair voorzitterschap: eenieder die het voorzitterschap gedurende ten minste een termijn van drie jaar heeft vervuld, kan tot honorair voorzitter worden benoemd door het Federaal Comité.

Het aantal honoraire voorzitters is onbeperkt.

Het honorair voorzitterschap is een loutere erefunctie.

De honoraire voorzitters mogen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Federaal Comité bijwonen met adviserende stem.

2) De titel van honorair bestuurder en van honorair lid van het Federaal Comité: elke bestuurder die gedurende ten minste tien jaar in de Raad van Bestuur zitting heeft gehad en elk lid van het Federaal Comité dat gedurende ten minste tien jaar zijn mandaat heeft vervuld, kunnen door het Federaal Comité, omwille van de grote diensten die zij aan de Federatie hebben bewezen, tot honorair bestuurder en tot honorair lid van het Federaal Comité worden benoemd.

Het aantal honoraire bestuurders en honoraire leden van het Federaal Comité is onbeperkt. De functies van honorair bestuurder en van honorair lid van het Federaal Comité zijn loutere erefuncties.

De honoraire bestuurders en honoraire leden van het Federaal Comité hebben slechts een adviserende stem.

8. Het secretariaat

 

Artikel 19:

De leiding van het secretariaat van de Federatie wordt aan een directeur toevertrouwd, die door het Bestuurscomité wordt voorgesteld en waarvan de benoeming aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.

De leden van het personeel van het secretariaat worden door de directeur voorgesteld en hun aanstelling wordt ter goedkeuring aan het Bestuurscomité voorgelegd.

Het secretariaat is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Federaal Comité, van de Raad van Bestuur en van het Bestuurscomité.

9. Verkiezingen en recht tot stemmen

 

Artikel 20:

De statutaire verkiezingen geschieden bij geheime stemming. Iedere afgevaardigde beschikt over één stem.

De stemming bij schriftelijke volmacht is toegelaten met maximum twee volmachten per afgevaardigde die bij de stemming aanwezig is. Elke afgevaardigde beschikt dus gebeurlijk over maximum drie stemmen.

Behoudens de stemming voor de statutaire verkiezingen, heeft het stemmen plaats per vereniging en/of afdeling, beroepsfederatie of unie, met dien verstande dat de afgevaardigde die als eerste afgevaardigde op de lijst van zijn vereniging en/of afdeling voorkomt, zich namens zijn vereniging en/of afdeling verbindt voor het aantal stemmen dat overeenstemt met het aantal leden van haar afvaardiging in het Federaal Comité.

 

HOOFDSTUK IV:  BEGROTING EN JAARREKENINGEN

 

Artikel 21:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

 

Artikel 22:

Ieder jaar stelt de directeur de jaarrekeningen van de Federatie op.

Nadat zij door het College der Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gecontroleerd, worden deze rekeningen ter goedkeuring voorgelegd aan de statutaire algemene vergadering.

Het verslag van het College der Commissarissen zal aan dezelfde statutaire algemene vergadering worden voorgelegd.

 

Artikel 23:

Het Federaal Comité van december keurt de jaarlijkse begroting goed van het volgend dienstjaar zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

 

Artikel 24:

Een enige, jaarlijkse bijdrage is door al de aangeslotenen van de leden verschuldigd.

De berekening van de bijdrage is gebaseerd op het bedrag van de brutolonen en -wedden, betaald door de aangeslotenen van de leden. De bijdrage mag niet hoger zijn dan  € 20.000.

 

HOOFDSTUK V: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN EN ONTBINDINGEN

 

Artikel 25:

Over een statutenwijziging kan het Federaal Comité alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig is.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden.

Wanneer de wijziging echter betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige stemmen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 26:

De ontbinding van de Federatie kan slechts door een speciaal met dit doel opgeroepen statutaire algemene vergadering worden uitgesproken op voorwaarde dat twee derden van leden aanwezig zijn en bij meerderheid van drie vierden van de aanwezige stemmen.

Indien het quorum niet bereikt is, zal een tweede zitting worden gehouden, die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De beslissing wordt bij drie vierden van de aanwezige stemmen genomen.

De uitnodigingen voor de vergaderingen die over de ontbinding moeten beslissen, zullen minstens vijftien dagen vóór de datum van deze vergadering bij aangetekend schrijven worden verzonden.

 

Artikel 27:

In geval van ontbinding van de Federatie zal de daartoe bijeengeroepen statutaire algemene vergadering tevens de wijze van vereffening vaststellen, de vereffenaar(s) aanduiden en hun bevoegdheden bepalen.

Het saldo van het maatschappelijk vermogen, zal na vereffening van het passief, door de statutaire algemene vergadering die over de sluiting van de vereffening beslist, worden aangewend voor een vereniging met een belangenloze doelstelling.

 

HOOFDSTUK VI: – HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 28:

Alles wat niet uitdrukkelijk geregeld wordt in deze statuten, wordt beheerst door de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

De in de statuten en de wet niet voorziene kwesties, worden opgenomen in het huishoudelijk reglement, goedgekeurd door het Federaal Comité.

 

Artikel 29:

Iedere wijziging aan het huishoudelijk reglement kan maar het voorwerp van beraadslagingen uitmaken wanneer zij uitdrukkelijk werd vermeld in de uitnodiging van het Federaal Comité.